Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης / Τμήμα Β

Εγκύκλιοι Ν. 4174/2013Υπ. Οικ. Δ6Α 1198349_31.12.2013 Κατανομή Αρμοδιοτήτων


Περιεχόμενα

Άρθρο 1. Γενικά.

Άρθρο 2. Πεδίο εφαρμογής.

Άρθρο 3. Ορισμοί.

Άρθρο 4. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και εξουσιοδότηση υπογραφής.

Άρθρο 5. Κοινοποίηση πράξεων.

Άρθρο 6. Έντυπα.

Άρθρο 7. Προθεσμίες.

Άρθρο 8. Φορολογικός εκπρόσωπος.

Άρθρο 9. Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες.

Άρθρο 10. Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο.

Άρθρο 11. Αριθμός φορολογικού μητρώου.

Άρθρο 12. Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής.

Άρθρο 13. Βιβλία και στοιχεία.

Άρθρο 14. Πληροφορίες από τον φορολογούμενο.

Άρθρο 15. Πληροφορίες από τρίτους.

Άρθρο 16. Στοιχεία και πληροφορίες σε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 17. Διαφύλαξη πληροφοριών - απόρρητο.

Άρθρο 18. Υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Άρθρο 19. Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης.

Άρθρο 20. Δήλωση με επιφύλαξη.

Άρθρο 21. Φάκελος Τεκμηρίωσης.

Άρθρο 22. Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης.

Άρθρο 23. Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης.

Άρθρο 24. Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία.

Άρθρο 25.

Άρθρο 26. Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο.

Άρθρο 27. Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης.

Άρθρο 28. Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου.

Άρθρο 29. Αμοιβαία διοικητική συνδρομή.

Άρθρο 30. Προσδιορισμός φόρου.

Άρθρο 31. Άμεσος προσδιορισμός φόρου.

Άρθρο 32. Διοικητικός προσδιορισμός φόρου.

Άρθρο 33. Εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου.

Άρθρο 34. Διορθωτικός προσδιορισμός φόρου.

Άρθρο 35. Προληπτικός προσδιορισμός φόρου.

Άρθρο 36. Παραγραφή.

Άρθρο 37. Έκδοση και κοινοποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου.

Άρθρο 38. Γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής.

Άρθρο 39. Δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας.

Άρθρο 40. Αρμόδια όργανα.

Άρθρο 41. Πληρωμή φόρου.

Άρθρο 42. Επιστροφή φόρου.

Άρθρο 43. Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών - τμηματικής καταβολής σε δόσεις.

Άρθρο 44. Σειρά εξόφλησης.

Άρθρο 45. Απαρίθμηση εκτελεστών τίτλων.

Άρθρο 46. Λήψη διασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 47. Ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής/υπερημερίας.

Άρθρο 48. Αναγκαστική εκτέλεση.

Άρθρο 49. Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης.

Άρθρο 50. Αλληλέγγυα ευθύνη.

Άρθρο 51. Παραγραφή είσπραξης φόρων.

Άρθρο 52. Αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων από φόρους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 53. Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής.

Άρθρο 54. Διαδικαστικές παραβάσεις.

Άρθρο 54Α Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Άρθρο 55. Παραβάσεις φοροδιαφυγής.

Άρθρο 56. Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδο-ομιλικών συναλλαγών.

Άρθρο 57. Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής.

Άρθρο 58. Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης.

Άρθρο 59. Πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων.

Άρθρο 60. Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια.

Άρθρο 61. Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας.

Άρθρο 62. Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων.

Άρθρο 63. Ειδική Διοικητική Διαδικασία -Ενδικοφανής προσφυγή.

Άρθρο 64. Επαρκής αιτιολογία.

Άρθρο 65. Βάρος απόδειξης.

Άρθρο 65Α Φορολογικό πιστοποιητικό.

Άρθρο 66. Μεταβατικές διατάξεις.

Άρθρο 67. Έναρξη ισχύος.


Παράρτημα